Wydawanie zaświadczeń w ramach programu Czyste powietrze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie (Dział Zabezpieczenia Społecznego, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, OBSŁUGA KLIENTA: w godz. od 8.30 – 15.30 w poniedziałki, od godz. 7.30-14.30 we wtorki, środy i piątki) wystawia zaświadczenia o dochodzie dla osób zamieszkujących teren miasta Kościan, przystępujących o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe mieszkanie”.

Przeciętny miesięczny dochód przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do ustalenia przeciętnego dochodu są brane dochody:

- z 2021 r. - dotyczy wniosków złożonych do dnia 31 lipca 2023r.

- z 2022 r. - dotyczy wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r.

Zaświadczenie wydaje się w terminie siedmiu dni. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

UWAGA:

W przypadku, gdy oświadczenie dotyczy więcej niż czterech członków gospodarstwa domowego, należy dołączyć formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego (Załącznik nr 1).