Osoby uprawnione

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo w przypadku legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.