Osoby uprawnione

Komu przysługuje:

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny,

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.