Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu),
  • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową, mianowicie:

- osoby zatrudnione - wszelkie przychody (w tym również z tytułu umów o dzieło), po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku i składki zdrowotnej) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowez trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

- emerytura/renta – decyzja o waloryzacji renty/emerytury, odcinki z trzech miesięcy lub zaświadczenie wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- alimenty – wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

- decyzje o przyznaniu prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego,

- prace społecznie użyteczne – zaświadczenie o wykonywaniu prac społecznie użytecznych z trzech miesięcy poprzedzających złożony wniosek,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie z tytułu praktyk zawodowych z 3 miesięcy poprzedzających złożony wniosek,

- studenci - zaświadczenie z szkoły wyższej o wysokości uzyskanych stypendiów z 3 miesięcy poprzedzających złożony wniosek,

- działalność gospodarcza:

  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku poprzedzającym złożony wniosek,
    • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych
      w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym i karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o uzyskanym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie składek.

W zależności od sytuacji, osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobowiązane są dodatkowo przedłożyć poniższe dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego,

- właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu wystawione przez Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, w przypadku kontynuacji w/w dodatku – oświadczenie do wypełnienia (druk do pobrania).

rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy, jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego,

orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie – w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim lub osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, zryczałtowanego dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego.