Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Aby otrzymać w/w dodatek należy złożyć wniosek o dodatek energetyczny i:

1) mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

2) kopie umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (tj. stroną umowy musi być osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy),

3) zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.