Inne


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie działa w oparciu o:

 1. Uchwałę nr XV/63/90 z dn. 30.03.1990r. Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.
 2. Zarządzenie nr 8/90 Naczelnika Miasta Kościana z 30 .04.1990r. w sprawie utworzenia
  Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 24 listopada 2016 r.

Podstawowymi aktami prawnymi, w oparciu o które Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościanie realizuje zadania merytoryczne są poniżej wymienione ustawy oraz
przepisy wydane do ich wykonania:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z zmianami),
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122,poz.1143 ze zmianami),
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,poz.1485 ze zmianami),
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493),
 7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180),
 8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z zmianami),
 9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489 z zmianami),
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. z 2017 r. poz 1938 ze zmianami)
 11. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprAWIE ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024)
 12. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2015 poz. 332)
 13. Uchwała Nr XLV/474/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 października 2010r.
  w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
 14. Uchwała Nr XLV/475/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
 15. Uchwała Nr XLV/476/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 16. Uchwała Nr XIX/185/03. Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2003.
  w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościan do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
 17. Uchwała Nr XXXIII/301/93. Rady Miejskiej Kościana z dnia 06.lipca1993 r.
  w sprawie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób
  niepełnosprawnych
 18. Uchwała Nr XII/135. Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 stycznia 2016r.w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025”
 19. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092),
 20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z zmianami),
 21. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r, poz. 2198 z zmianiami),
 22. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z zmianami),
 23. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z zmianami),
 24. Uchwała Nr III/20/18. Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie programu "Wspierania Rodziny w Gmienie Miejskiej Kościan na lata 2019 - 2021",
 25. Uchwała Nr III/23/18. Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie posiłków, 
 26. Uchwała Nr III/21/18. Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie posiłków,
 27. Uchwała Nr III/22/18. Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Miejskiej Kościan w zakresie posiłków” na lata 2019-2023.