Inne

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie działa w oparciu o:

 

1) uchwałę nr XV/63/90 z dn. 30.03.1990r. Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

2) zarządzenie nr 8/90 Naczelnika Miasta Kościana z 30 .04.1990r. w sprawie utworzenia

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

2. Podstawowymi aktami prawnymi, w oparciu o które Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje zadania merytoryczne, są poniżej wymienione ustawy oraz przepisy wydane do ich wykonania:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1876),

2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119),

3) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 685),

4) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2020 poz. 176),

5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 2050),

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 poz. 1249),

7) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2019 poz. 2133),

8) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 poz. 111),

9) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2021 poz. 877),

10) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327),

11) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 poz. 2407),

12) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398),

13) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021 poz. 1100),

14) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821),

15) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716). 

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, przyjęty uchwałą Nr XVIII/200/16. Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) uchwała Nr XIX/241/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,

3) uchwała Nr XX/249/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

4) uchwała Nr XII/136/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025”,

5) uchwała Nr XII /135 / 16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025”,

6) uchwała Nr XI/126/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020-2024,

7) uchwała Nr XX/206/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie współdziałania miasta Kościana z jednostkami samorządu terytorialnego innymi organizacjami w aktywnych formach walki z bezrobociem (ze zmianami). 

4. Obowiązujące strategie i programy 

1) STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2016 – 2025

2) Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2022-2024