Radca Prawny

Stanowisko Radcy Prawnego jest stanowiskiem samodzielnym, podległym bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Do szczegółowych zadań Radcy Prawnego należy :

  1. świadczenie pomocy prawnej Dyrektorowi Ośrodka,
  2. pomoc w opracowywaniu aktów prawnych,
  3. występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach dotyczących Ośrodka w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  4. opiniowanie projektów aktów prawnych, umów i porozumień,
  5. udzielanie porad i konsultacji prawnych kierownikom komórek organizacyjnych Ośrodka,
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o świadczeniu pomocy prawnej.