Dział Zabezpieczenia Społecznego

Do zadań Działu Zabezpieczenia Społecznego należy:

 1. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 2. Opracowanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego.
 3. Prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 4. Ustalanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 5. Dokonywanie kwartalnych rozliczeń pomiędzy kwotą wypłaconej zaliczki a kwotą alimentów wyegzekwowaną przez komornika.
 6. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się świadczenia rodzinne i alimentacyjne w systemie informatycznym.
 7. Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie obranych świadczeń.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej dla klientów Ośrodka
 9. Systematyczna współpraca z właściwym komornikiem.
 10. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie ustalania możliwości wywiązywania się ze zobowiązań.
 11. Sporządzanie list wypłat i przekazywania ich do Działu Ekonomiczno - Finansowego dokończającego wypłat.
 12. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń do programu "czyste powietrze"
 13. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny.