Cele i organizacja

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Działania podejmowane w tym zakresie to:

  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, poprzez stwarzanie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Organizatorami pomocy społecznej są organy administracji rządowej i samorządowej.

W gminie zadania pomocy społecznej wykonują ośrodki pomocy społecznej, które:

  • zatrudniają pracowników socjalnych, zobowiązanych do świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych,
  • przyznają świadczenia na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzanego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.