Sposób realizacji świadczeń, terminy, wypłaty

  • Dodatek energetyczny przyznaje wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
  • Dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry,
    z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku (nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji).