Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

POMOC BEZPŁATNA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 
W 2023 r. grupą docelową Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" na terenie Gminy Miejskiej Kościan będą wyłącznie osoby dorosłe wymagające wysokiego poziomu wsparcia.

3.  Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jednego uczestnika wynosi:

536 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
500 godzin dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi asystencji osobistej wpisuje się w jeden z głównych celów państwowego funduszu celowego pn. Funduszu Solidarnościowego.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

1) Skontaktuj się pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1, tel. (065) 512-06-22 wew.42, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

2) Pobierz dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy w ramach usługi asystencji osobistej:
·         Kartę zgłoszenia do Programu "  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023 ( załącznik nr 1 ) -wypełnia uczestnik Programu.

·         do karty zgłoszenia do Programu należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

·         Karta zakresu czynności usług asystencji osobistej

Uwaga!

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 r. poz. 2268 ze zmianami), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. 

Załączniki:

1)      Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej "-edycja 2023.

2)      Karta zakresu czynności usług asystencji osobistej