Warsztat kariery

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w imieniu Gminy Miejskiej Kościan przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Warsztat kariery” z Profutura Hub Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 75 osób nieaktywnych zawodowo, w tym z terenu miasta Kościana 20 osób, prowadząca do zdobycia nowych kwalifikacji i podjęcia zatrudnienia. 

W ramach działań przewidziano indywidualne wsparcie doradcy zawodowego mające na celu m.in. ustalenie predyspozycji zawodowych; wsparcie psychologa, którego celem jest diagnoza i pomoc w osiągnięciu celów osobistych i zawodowych oraz spotkania z pośrednikiem pracy mające na celu m.in. wsparcie w wyborze zawodu zgodnie  z kwalifikacjami i kompetencjami, pozyskiwanie pracodawców, poszukiwanie pracy, informowanie uczestników o ofertach pracy, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmów o pracę. 

Uczestnicy będą mieli także możliwość skorzystania z takich działań jak:

·         Kurs Umiejętności Społecznych, 

·         Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy,

·         Samopomocowe grupy wsparcia,

·         Poradnictwo prawne,

·         Rehabilitacja zdrowotna.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursach zawodowych, które zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Dla 25 osób przewidziano możliwość udziału w stażach zawodowych, mających na celu nabycie umiejętności praktycznych w zakresie danego zawodu i umiejętności interpersonalnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w miejscu pracy.

Celem działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie jest wsparcie w formie  organizacji spotkań edukacyjno – terapeutycznych dla uczestników i otoczenia. Zajęcia będą prowadzone przez wolontariuszy.

Działania przewidziane są do lipca 2023r.