Klub Integracji Społecznej

Do zadań Klubu Integracji Społecznej należy współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej, w tym:

  1. Organizowanie i monitorowanie realizacji prac społecznie użytecznych,
  2. Inicjowanie i wspieranie działań samopomocowych,
  3. Współudział w realizacji projektów i programów pozyskanych z środków unijnych oraz krajowych objętych strategią,
  4. Utrzymywanie stałych kontaktów z grupami oraz społecznościami, celem budowania trwałych relacji, wzmacniania w działaniu i włączaniu w życie społeczne,
  5. Promowanie idei ekonomii społecznej w społeczności lokalnej oraz budowanie lokalnego porozumienia na rzecz zaufania dla podmiotów ekonomii społecznej,
  6. Organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i integracyjnym.