Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| 500 plus

Nowe terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+

Od miesiąca października 2019 r....

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na IV kwartał 2019

| aktualności

Projekt "Od bierności do aktywności"

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH na terenie województwa wielkopolskiego realizuje Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja

| aktualności

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy o świadczeniu 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

| aktualności

Opieka Wytchnieniowa

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad...

Przejdź do archiwum