Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń;
 • Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu,
  • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  • należnego podatku;
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
   • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskane przez rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (podatek ryczałtowy, karta podatkowa);
   • oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu (np. otrzymane alimenty, stypendia itp.);
   • Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
    • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia);
    • dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek;
    • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

–brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

–brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy osoba uprawniona posiada).