Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r, poz. 2220 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r. poz. 2092 ze zmianami),

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r, poz. 1497),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawnionej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ( Dz. U. z 2016r. poz. 2234)