Istota stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

Istotą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie tej pomocy jest niezależne od wyników w nauce ucznia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne

  • Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres:

- nie krótszy niż miesiąc,

- nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

  • Wysokość i okres przyznania stypendium

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł) i nie może przekraczać 200% tej kwoty. Aktualnie stypendium szkolne może być przyznane w kwocie od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

  • Wartość stypendium szkolnego

Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym łącznie nie może przekroczyć dwudziestokrotności zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat (tj. 124,00 zł), czyli 2.480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności kwoty zasiłku, czyli 2.232,00 zł.

Zasiłek szkolny

  • Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowy i przyznawany jest w przypadku zdarzenia losowego. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie miasta, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Warunkiem przyznania zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia.

  • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat i obecnie wynosi (maksymalnie) 620,00 zł. Wnioskodawca nie ma prawa do zasiłku, jeżeli złożył wniosek po upływie dwóch miesięcy od daty zdarzenia losowego.