Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie (oryginał) o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, np. zaświadczenie od pracodawcy,

  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych

  w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie

  z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku poprzedzającym złożony wniosek,

  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych

  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym i karty podatkowej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie (netto) z m-ca poprzedzającego złożony wniosek oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające fakt – opłacania składek,

  - w przypadku korzystania z pomocy społecznej zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały, okresowy i świadczenia pieniężnego na zakup art. żywnościowych) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

  - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 2. decyzje o przyznaniu prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego,
 3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne (komornik)o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 5. aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 6. oświadczenie o pracy dorywczej.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego należy dołączyć:

 1. aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 2. dokumenty potwierdzające nagłe pogorszenie sytuacji – w tym fakt zaistnienia zdarzenia losowego (nie później niż dwa miesiące od zdarzenia losowego).