Dział Ekonomiczno - Finansowy

Do zadań Działu Ekonomiczno-Finansowego należy:

 1. Opracowywanie projektu budżetu Ośrodka,
 2. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu i jego bieżąca aktualizacja,
 3. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów budżetowych oraz półrocznych i rocznych informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Ośrodka,
 4. Współpraca z jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie budżetu tych jednostek,
 5. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów Ośrodka,
 6. Sporządzanie rocznego bilansu budżetu Ośrodka,
 7. Sporządzanie przelewów środków budżetowych,
 8. Obsługa kasowa i finansowo- księgowa wydatków Ośrodka,
 9. Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych,
 10. Rozliczanie delegacji pracowników Ośrodka,
 11. Sporządzanie przy współpracy z Działem Organizacyjnym i Aktywności Lokalnej sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń,
 12. Ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych i wartości niematerialnych,
 13. Naliczanie umorzenia środków trwałych,
 14. Sporządzanie sprawozdań dotyczących środków trwałych,
 15. Sporządzanie list płac i obliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego dla pracowników Ośrodka i uprawnionych klientów,
 16. Sporządzanie deklaracji ubezpieczeń społecznych oraz deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 17. Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów- zlecenia i umów o dzieło,
 18. Prowadzenie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów,
 19. Zapewnienie skutecznej ochrony mienia i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie,
 20. Prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń i ściąganie należności,
 21. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 22. Kontrola wewnętrzna.