Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy dołączyć:

- PIT 11, PIT 40 o dochodach uzyskanych lub utraconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody,

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego itd.,

- zaświadczenie szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia); lub dziecka, które uczy się w innej miejscowości (dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie),

- odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Rodziny, które ubiegają się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy zobowiązane są dodatkowo dołączyć:

- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty) – do wglądu,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia
w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),

- kopię aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty
(w przypadku osoby uczącej się).

Dodatkowo w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia należy przedłożyć poniższe dokumenty:

- kopię prawomocnego wyroku sądu: o przysposobieniu dziecka, o rozwodzie bądź separacji, o zasądzonych alimentach (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

- zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

- zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie,
na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do czasu porodu,
w zależności od sytuacji rodziny

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
(np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło),

- dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca od rozpoczęcia pracy.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty) do wglądu,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeśli osobą wymagającą opieki jest dziecko,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- świadectwa pracy w celu wyliczenia okresu składkowych,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu i okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

- akt zgonu małżonka osoby wymagającej opieki albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki (dowód osobisty) do wglądu,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeśli osobą wymagającą opieki jest dziecko,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- świadectwa pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych w celu wyliczenia okresu składkowych,

- akt zgonu małżonka osoby wymagającej opieki albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

PIT 11, PIT 40 o dochodach uzyskanych lub utraconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody,

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego itd.,

- kopię prawomocnego wyroku sądu: o przysposobieniu dziecka, o rozwodzie bądź separacji, o zasądzonych alimentach ( oryginał do wglądu),

- zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

w zależności od sytuacji rodziny

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
(np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło),

- dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca od rozpoczęcia pracy.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku
z niepełnosprawnością:

- orzeczenie o niepełnosprawności, albo,

- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo,

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o zasiłek pielęgnacyjny.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia:

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o zasiłek pielęgnacyjny,

- zaświadczenie z ZUS potwierdzające, że nie jest pobierany dodatek pielęgnacyjny.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:

 

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o świadczenie rodzicielskie,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia
w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia
w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

- PIT 11, PIT 40 o dochodach uzyskanych lub utraconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody,

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego itd.,

- kopię prawomocnego wyroku sądu: o przysposobieniu dziecka, o rozwodzie bądź separacji, o zasądzonych alimentach ( oryginał do wglądu),

- zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

w zależności od sytuacji rodziny

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
(np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło),

- dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca od rozpoczęcia pracy.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalny, okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu :

  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
  • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalny, okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie : położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,