Sposób realizacji świadczeń, terminy, wypłaty

Stypendium szkolne

 • Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01 września do dnia 15 września br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych w terminie do dnia 15 października br., (jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni).
 • Refundacja faktur (rachunków) – wypłata świadczeń następuje po otrzymaniu środków pieniężnych z budżetu państwa.
 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Formy świadczenia pomocy materialnej – stypendium szkolne

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny

 • Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,
 • Wypłata zasiłku następuje po otrzymaniu środków pieniężnych z budżetu państwa.
 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Formy świadczenia pomocy materialnej – zasiłek szkolny

 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

świadczenia pieniężnego.