Kryteria

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w przypadku:

  • gospodarstwa jednoosobowego – 175 % kwoty najniższej emerytury tj. 2189,04 zł
  • gospodarstwa wieloosobowe – 125 % kwoty najniższej emerytury tj. 1563,60 zł

Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2021 wynosi: 1250,88 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego.

Kryterium metrażowe:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia

normatywna

30% przekroczenia

powierzchni normatywnej

1 osoba

35 m2

45,50 m2

2 osoby

40 m2

52,00 m2

3 osoby

45 m2

58,50 m2

4 osoby

55 m2

71,50 m2

5 osób

65 m2

84,50 m2

6 osób*

70 m2

91,00 m2

 *na każdą następną osobę w rodzinie przypada kolejne 5 m2

Ponadto, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, stosowne zaświadczenie lekarskie).

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkują 2 osoby, a wśród nich jest osoba niepełnosprawna, normatywna powierzchnia mieszkalna ulega zwiększeniu o 15 m, jeżeli jest spełniony któryś z wymienionych wypadków (tj. poruszanie się na wózku inwalidzkim lub konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

  • 30% lub

50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.