Opieka wytchnieniowa edycja 2022

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022

POMOC BEZPŁATNA 

 

            Gmina Miejska Kościan realizuje Program "Opieka Wytchnieniowa". Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub

·         orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Usługa w formie opieki wytchnieniowej realizowana będzie w dwóch formach:

w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.
 
4) Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego  przypadających na jednego uczestnika wynosi:

240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
 

Zapewnienie wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ?

1) Skontaktuj się pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1, tel. (065) 512-06-22 wew.42, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

2) Pobierz dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy w ramach opieki wytchnieniowej :

·         Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM ( załącznik nr 1) - wypełnia lekarz

·         Kartę zgłoszenia do Programu " Opieka wytchnieniowa"-edycja 2022 ( załącznik nr 2) - wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej

Uwaga!

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 r. poz. 2268 ze zmianami), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.