Środki odwoławcze

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji – za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.