Sekcja Usług Opiekuńczych

W dziale organizuje się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

W szczególności do sekcji Usług Opiekuńczych należy: 
1. Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
   zamieszkania, w tym:
1) pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych (prowadzeniegospodarstwa domowego),
2) usługi pielęgnacyjne,
3) usługi higieniczne,
2. Zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy.
3. Współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób objętych pomocą, w celu poprawy ich 
    funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
4. Współpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami   
    społecznymi.
5. Opracowanie decyzji dotyczących usług opiekuńczych.
6. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
7. Obliczanie i pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze i terminowe ich rozliczanie z Działem 
    Ekonomiczno-Finansowym.
8. Współpraca z podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi opiekuńcze, w tym: 
    przygotowanie dokumentacji konkursowej, prowadzenie korespondencji, rozliczeń itp. 
9. Monitorowanie i kontrola powierzonych zadań.
10. Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Poniżej pliki z informacją  o odpłatności i zaświadczenie lekarskie niezbędne do przyznania usług opiekuńczych.

Tabele odpłatności