Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Do zadań Sekcji należy:

  1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
  2. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie ustalenia sytuacji Wnioskodawcy.
  3. Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
  4. Opracowanie decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  5. Prowadzenie rejestru decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  6. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  7. Współpraca z zarządcami budynków, w których usytuowane są mieszkania objęte dodatkami.
  8. Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  9. Prowadzenie komputerowej ewidencji klientów i archiwizacja dokumentów dotyczących dodatków mieszkaniowych i energetycznych.