Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

W szczególności do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy:

 

1. W zakresie  zarządzania, funkcjonowania  i organizacji Ośrodka:

1) opracowanie projektów aktów regulujących organizację i funkcjonowanie Ośrodka, w tym: regulamin organizacyjny, regulamin pracy itp.) oraz prowadzenie zbioru regulaminów,

2) prowadzenie spraw w zakresie zatrudnienia bezrobotnych w ramach realizowanych programów oraz współpraca  z Powiatowym Urzędem Pracy,

3) koordynowanie i ewidencjonowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,

4) prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpraca z inspektorem bhp w zakresie koordynowania działań zapewniających właściwe warunki pracy, w tym:

a) kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy,

b) sporządzanie i przestawianie dyrektorowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) udział w przekazywaniu do użytkowania pomieszczeń do pracy,

d) przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymogów ergonomii na stanowiskach  pracy,

e) udział  w ustaleniu  okoliczności  i  przyczyn wypadków  przy  pracy, prowadzenie rejestrów,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów dotyczących wypadków  przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takież  choroby,

f) organizowanie szkoleń z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rejestracji zbiorów danych osobowych,

6) organizowanie pracy Punktu Informacyjnego,

2. W zakresie gospodarowania mieniem:

1) gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Ośrodka oraz zabezpieczenie potrzeb techniczno-materiałowych, w tym potrzeb poligraficznych,

2) administrowanie budynkami i lokalami Ośrodka, w tym:

a) dozór i ochrona budynków oraz zabezpieczenie mienia Ośrodka, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,

b) utrzymanie  czystości oraz estetycznego wyglądu budynku i otoczenia,

c) organizowanie i nadzorowanie remontów kapitalnych i bieżących,

d) konserwacja sprzętu i wyposażenia technicznego,

3) administrowanie   siecią komputerową, nadzór nad prawidłowością pracy systemów bazy danych, w tym administrowanie Biuletynem Informacji  Publicznej,

4) prowadzenie  spraw  związanych z zakupami  sprzętu  i  oprogramowania oraz prowadzenie ewidencji tych zasobów,

5) konserwacja  i utrzymanie sprzętu  w  technicznej sprawności oraz nadzór nad  jego właściwym wykorzystaniem,

6) opracowanie  oraz  zlecanie  opracowań  programów  komputerowych  dla potrzeb Ośrodka,

7) Prowadzenie ewidencji praw licencyjnych oprogramowania  oraz  nadzór nad przestrzeganiem praw  autorskich przez użytkowników systemów  informatycznych w Ośrodku.