EFS Wolontariat - szansą dla aktywnych

Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom Kościana i powiatu kościańskiego realizacji inicjatyw lokalnych poprzez szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu, jako sposobu na życie. W ramach projektu założono rozwój i promocję wolontariatu, propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb, stworzenie silnego, zgranego zespołu, służącego radą i pomocą ludziom potrzebującym wsparcia. Ważne też było utworzenie Klubu Wolontariusza, jako miejsca realizacji tych zadań..

Projekt był skierowany do 30 osobowej grupy wolontariuszy.

Myślą przewodnią było stworzenia miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz zaproponowanie zajęć, będących alternatywną formą spędzania czasu wolnego w aktywny i pożyteczny sposób a tym samym odwracanie uwagi od negatywnych zachowań.

W ramach projektu przez cały rok wolontariusze prowadzili sekcje tematyczne dla dzieci: muzyczną, plastyczną, taneczną dzieląc się swoimi umiejętnościami i rozwijając przy tym talenty podopiecznych.

Kolejnym etapem projektu były 30-godzinne warsztaty interpersonalne prowadzone przez pracownika socjalnego Centrum Wolontariatu, które pozwoliły młodzieży lepiej zrozumieć problemy i potrzeby swoich podopiecznych. Młodzież nauczyła się jak skutecznie podnosić swoją samoocenę, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych i konfliktowych, jak radzić sobie ze stresem i sprawić by był naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem oraz jak skutecznie komunikować się z podopiecznymi.

Następnie 15 – osobowa grupa wolontariuszy odbyła 36 godziny kurs pn.

„Wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, w ramach, którego poznała tajniki życia obozowego i kolonijnego, Nauczyła się m.in. postępowania z dziećmi w placówkach, by pobyt był bezpieczny i zgodny z prawem oraz jak organizować czas wolny dzieciom, jak prowadzić dokumentacje obozową. Ważne też było uświadomienie młodym ludziom, jaka wielka odpowiedzialność ciąży na wychowawcach. W ten sposób centrum pozyskało wykwalifikowaną kadrę, która może zapewnić opiekę dzieciom podczas wycieczek i biwaków.

Ostatnim etapem projektu był wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla wszystkich uczestników projektu. Podstawowym celem wyjazdu było zdobycie wiedzy z zakresu pracy metodą indywidualnych przypadków. 10 godzinne szkolenie prowadził psycholog, który przekazał wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem: z ADHD, agresywnym, nieśmiałym, mającym trudności edukacyjne oraz problemy z nawiązywaniem więzi społecznych. Zdobyte informacje są dla wolontariuszy ogromnie przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Mimo, iż projekt „Wolontariat – szansą dla aktywnych” dobiegł końca to wiedza i umiejętności zdobyte przez wolontariuszy owocują dalej. W dalszym ciągu Klub tętni życiem, odbywają się sekcje tematyczne i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Nowatorskie działania Centrum przyczyniły się do stworzenia miejsca, w którym młodzież czuje się potrzebna i odnalazła sposób na aktywne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego.