Sekcja Pomocy Materialnej dla Uczniów (stypendia)

Do zadań Sekcji Pomocy Materialnej dla Uczniów należy:

  1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium.
  2. Sprawdzanie wniosków pod względem poprawności formalnej.
  3. Kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych.
  4. Rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów kwalifikowanych do stypendium.
  5. Wydawanie decyzji administracyjnych przyznających stypendium.
  6. Sporządzanie list wypłat.
  7. Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa oraz wypłacanie stypendiów uczniom.