Sekcja Spraw Kadrowo - Płacowych

Do zadań Sekcji Spraw Kadrowo - Płacowych,  należy:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników i kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Stosowanie przepisów prawa pracy oraz informowanie pracowników o ich prawach i obowiązkach.
 3. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i wnioskowanie stosowania sankcji służbowych wobec pracowników naruszających dyscyplinę pracy.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Ośrodka.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wyróżnianiem i nagradzaniem pracowników,
 6. Wykonywanie czynności formalnych i technicznych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
 7. Tworzenie systemu oceniania, awansowania oraz form wyróżnień pracowników.
 8. Opracowywanie wniosków emerytalno - rentowych pracowników Ośrodka,
 9. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.
 10. Organizowanie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami,
 11. Kontrola realizacji ustaleń zawartych w Regulaminie Organizacyjnym.