Sekcja Świadczeń Społecznych

Ddo zadań Sekcji Świadczeń Społecznych należy:

  1. Analiza i weryfikacja dokumentacji przekazywanej przez Dział Pomocy Środowiskowej.
  2. Opracowanie decyzji w sprawach świadczeń społecznych.
  3. Czuwanie nad terminową realizacją przyznanych świadczeń.
  4. Przekazanie klientom informacji o przyznanej pomocy.
  5. Przestrzeganie realizacji planów finansowych pomocy społecznej.
  6. Obsługa komputerowej bazy danych klientów.