Sekcja Organizacji Pomocy Środowiskowej

1. Działem Pomocy Środowiskowej kieruje Zastępca Dyrektora Ośrodka.

2. Zastępca dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1) Sekcją Organizacji Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni),

 2) Sekcja Asystentów Rodziny,

 3) Zespołem Doradztwa Rodzinnego.

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy:

1. Rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji osób i rodzin.

2. Współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi placówkami oświatowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sądem rodzinnym, zakładami ubezpieczeń społecznych i innymi.

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej.

4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

5. Podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6. Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

7. Podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W szczególności do zadań realizowanych przez Sekcję Organizacji Pomocy Społecznej należy:

1. Praca socjalna, w tym między innymi:

a) reagowanie na zjawiska przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie,

b) ograniczanie negatywnych skutków alkoholizmu i innych zjawisk patologicznych

c) udzielanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności,

d) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

e) zmniejszanie zjawiska bezrobocia wśród klientów Ośrodka,

f) integracja osób opuszczających zakłady karne,

g) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

h) zawieranie kontraktów socjalnych,

i) kontrola sposobu wykorzystania przez klientów przyznanych form pomocy.

2. Prowadzenie diagnostyki i rodzin i środowiska oraz kwalifikowanie do świadczeń z pomocy społecznej.

3. Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych w tym wskazywanie możliwości uzyskania pomocy instytucjonalnej.

4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych.

5. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

6. Udział w realizacji projektów, programów i kampanii społecznych, nakierowanych na rozwiązywanie problemów osób, rodzin i grup społecznych, przy wykorzystaniu ich potencjału i zasobów.

7. Udział w pracach grup roboczych, powoływanych do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie oraz wspierania ofiar przemocy.

8. Tworzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych klientów Ośrodka.