Świetlica Socjoterapeutyczna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świetlica jest komórką organizacyjną Ośrodka, funkcjonującą w ramach Działu Aktywności
Lokalnej, podległą bezpośrednio zastępcy dyrektora.
2. Świetlicajest placówką opiekuńczo-specjalistyczną wsparcia dziennego, która:
  1) dysponuje 50 miejscami,
  2) przyjmuje dzieci i młodzież bez skierowania,
  3) prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży bezpłatnie,
  4) finansowana jest w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Siedziba Świetlicy mieści się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.
4. Terenem działania Świetlicy jest miasto Kościan.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Celem Świetlicy jest niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym oraz z zaburzeniami zachowań, a w szczególności:
1. Prowadzenie działalności opiekuńczo–wychowawczej i terapeutycznej.
2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.
3. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
patologiami, w szczególności problemem alkoholowym.
4. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia
u dzieci i młodzieży.
5. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa,
zaufania).
6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.

Do zadań Świetlicy należy w szczególnośc

1. Opieka po zajęciach szkolnych.
2. Organizacja czasu wolnego; rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, informatycznych i innych w miarę potrzeb i możliwości.
3. Organizacja zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.
4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno–kompensacyjnych i logopedycznych, mających na celu wyrównanie deficytów rozwojowych u dzieci.
5. Prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych, realizowanych podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
6. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych; szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
7. Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny w zakresien organizowania pomocy socjalnej oraz rozwiązywania bieżących problemów rodzinnych.
8. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin; współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami.
9. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dzieci, w tym m. innymi:
    1) Sądem Rejonowym,
    2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
    3) Komendą Powiatową Policji.
10. Zapewnienie dzieciom jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania.
11. Zapewnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć

1. Świetlica może organizować imprezy środowiskowe, działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz środowiska lokalnego.
2. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy mogą być realizowane w formie półkolonii, kolonii, obozów.