Zespół Doradztwa Rodzinnego

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Zespół jest komórką organizacyjną Ośrodka, funkcjonującą w ramach Działu Pomocy Środowiskowej. Zespół tworzy grupa specjalistów z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii. W ramach Zespołu działają punkty konsultacyjne do spraw uzależnienia od alkoholu oraz uzależnienia od środków odurzających.

Celem Zespołu jest specjalistyczne wspomaganie osób i rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wskazywanie możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych, a w szczególności:

1) wspieranie osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) diagnoza sytuacji konfliktowych i pomoc w wyborze sposobu ich rozwiązania.

3) wskazanie możliwości korzystania ze swoich uprawnień w zakresie pomocy instytucjonalnej.

Do zadań Zespołu należy w szczególności

1. Udzielanie porad i konsultacji w zakresie:

1) prawa rodzinnego i opiekuńczego,

2) prawa karnego i cywilnego,

3) świadczeń socjalnych,

4) zatrudnienia i bezrobocia,

5) zabezpieczenia społecznego,

6) ochrony praw lokatorów itp.

2. Świadczenie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym:

1) problemu uzależnienia od alkoholu,

2) problemu uzależnienia od środków odurzających.

3. Wprowadzanie elementów socjoterapii i terapii zaburzeń oraz działań profilaktycznych w kontaktach z klientami dotkniętymi problemami społecznymi.

4. Współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie diagnozowania potrzeb społecznych klientów i doboru indywidualnych programów pomocy.

Siedziba / Kontakt:

Zespół Doradztwa Rodzinnego
ul. St. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
Tel: 65 512 06 22

Godziny otwarcia: czwartek – od 16:00 - 19:00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie

ul. St. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
Tel. 65 512 06 22

Godziny otwarcia: W każdy czwartek m-ca 16:00-18:00