Aktualności

| 500 plus

Nowe terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+

Od miesiąca października 2019 r....

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na IV kwartał 2019

| aktualności

Projekt "Od bierności do aktywności"

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH na terenie województwa wielkopolskiego realizuje Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja

| aktualności

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy o świadczeniu 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

| aktualności

Opieka Wytchnieniowa

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad...