PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1)         dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)         osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1)        wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)        wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)        załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)        korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)        zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 64.825,12 zł