Zasady przyjęć i odpłatności

Przyjęcia

  • skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje na: wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • wniosek o skierowanie do Domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacja o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • po zawarciu porozumienia na realizację zadania publicznego świadczenie usług w ŚDS, Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, przekazuje dokumenty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, celem wydania decyzji o skierowaniu i o odpłatności za usługi w ŚDS Kościan,
  • skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej,
  • w przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierajaco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierajaco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji,
  • po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu planu postępowania wspierajaco – aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierajaco – aktywizującego,
  • okres, na jaki osoba została skierowana do Domu może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierajaco aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku.

Odpłatność

Odpłatność za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej:

  • odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego,
  • osoby wnoszące opłatę za pobyt w ŚDS można zwolnić na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli: ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce.