Wymagane dokumenty

W przypadku cudzoziemców, rodziców rozwiedzionych lub w separacji, opiekunów prawnych lub faktycznych ubiegających się o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

- kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka;

Przy składaniu wniosku nie jest wymagany skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Weryfikację danych zawartych we wniosku przeprowadza Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie na podstawie:

- posiadanych rejestrów,

- przedstawionych przez wnioskodawcę do wglądu dokumentów.