Sekcja Wspierania Rodziny

1. Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego.
2. Opracowanie decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego
3. Prowadzenie rejestru informacji i decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.
4. Współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie koordynacji świadczeń
5. Ustalanie prawa do świadczenia "dobry start",
6. Opracowanie informacji i decyzji dotyczących świadczenia "dobry start"
7. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się świadczenie wychowawcze oraz świadczenie "dobry start".
8. Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej dla klientów Ośrodka
10. Sporządzanie list wypłat i przekazywania ich do Działu Ekonomiczno - Finansowego.
11. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny.