Relacja z działań realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Warsztat kariery”

opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w imieniu Gminy Miejskiej Kościan przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w Klubie Integracji Społecznej.

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 75 osób nieaktywnych zawodowo, w tym z terenu miasta Kościana 20 osób, prowadząca do zdobycia nowych kwalifikacji  i podjęcia zatrudnienia. Wnioskodawcą jest Profutura Hub Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

W dniach 27.09.2022 r. – 29.09.2022 r. uczestnicy skorzystali z indywidualnych porad psychologa oraz doradcy zawodowego. Celem spotkań była diagnoza i pomoc w osiągnięciu celów osobistych i zawodowych. 

W dniach 3.10.2022 r. – 05.10.2022 r. odbył się Kurs Umiejętności Społecznych, którego celem było wzmocnienie wiary w możliwość zmiany sytuacji życiowej, przezwyciężanie barier, nabycie kompetencji społecznych, w tym twórczego rozwiązywania problemów i zarządzania stresem. 

Uczestnicy wzięli udział także w Kursie Aktywnego Poszukiwania Pracy. Podczas zajęć uświadomiono rolę inwestowania w rozwój kwalifikacji. Prowadzący przekazał cenne wskazówki, które można wykorzystać podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisania CV. 

W miesiącach: październiku oraz listopadzie organizowane były spotkania edukacyjno–terapeutyczne dla uczestników oraz ich rodzin. Celem zajęć było m.in. wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie pozytywnych relacji, zapobieganie rutynie w codziennych obowiązkach. Spotkania prowadzone były przez wolontariuszy. Zostały poruszone takie tematy, jak: kreatywne spędzanie czasu wolnego, rola więzi rodzinnych, relaksacja – przywracanie harmonii organizmowi, sport to zdrowie, witamina T jak taniec, zdrowie na talerzu, profilaktyczne zajęcia kreatywne. Zorganizowano również wyjście do biblioteki oraz terapeutyczny wyjazd integracyjny na kręgielnię. W ramach działania odbyło się spotkanie z mediatorem rodzinnym.

Każdy skorzystał z porad pośrednika pracy, które miały m.in. na celu wsparcie w wyborze zawodu, pozyskiwanie pracodawców, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów o pracę. 

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie zawodowym pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, programu magazynowania oraz obsługą biura”. Kurs zakończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

« powrót