Projekt "Od bierności do aktywności"

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH na terenie województwa
wielkopolskiego realizuje Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne,
Działanie 7.1 Aktywna integracja

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest aktywna integracja społeczno – zawodowa
72 osób (38K/34M) w tym 10 osób (6K/4M) z niepełnosprawnościami,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru
województwa wielkopolskiego.

Cele główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące CELE
SZCZEGÓŁOWE:

- nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych,
zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

- pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
wyposażenie w kompetencji i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności
pożądane na rynku pracy.

Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” skierowany jest do 72 osób
(38K/34M), w tym:

- osób pozostających bez zatrudnienia/bezrobotnych – 36 (19K/17M),

- osób biernych zawodowo – 36  (19K/17M),

- osób niepełnosprawnych – 10  (6K/4M), w tym:

·        osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością
intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 8
(5K/3M)

- osób korzystających z PO PŻ 2014 – 2020 – 2 (1K/1M)

- osób doświadczonych wielokrotnego wykluczenia społecznego – 7
(4K/3M)

Planowane efekty REZULTATU w wyniku realizacji projektu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 (7K/5M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 28 (15K/13M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) – 14 (8K/6M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu – 30 (17K/13M)

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 25 %  (dla
niepełnosprawnych 12%)

-wskaźnik efektywności społecznej – 34% (dla niepełnosprawnych –
34 %)

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

A)      ZADANIE 1 – IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ
POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA ŚCIEŻKA REINTEGRACJI (4 GODZINY/OSOBA) –
zadanie ma na celu identyfikację potrzeb, diagnozę możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnej
ścieżki reintegracji dla 72 UP (38K/34M)

B)      ZADANIE 2 – BLOK MIĘKKICH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

·        INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNE (4
GODZINY/OSOBA) – zadanie ma na celu zebranie i analizę informacji,
określenie problemu, wyznaczenie planu działania. Zadanie realizowane
będzie dla 72 UP (38K/34M)

·        SZKOLENIE/WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ (48 GODZIN/GRUPA;
6 GRUP 12 OSOBOWYCH) – w ramach bloku odbywają się warsztaty
aktywizujące, treningi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty
psychologiczne.

C)      ZADANIE 3 – BLOK MIĘKKICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:

·        RYNEK PRACY I WARSZTAT EDUKACYJNY (6 GODZIN/GRUPA: 6 GRUP 12
OSOBOWYCH) – charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców, a
kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie
ustawiczne.

·        WARSZTATY AUTOPREZENTACJI (6 GODZIN/GRUPA; 6 GRUP 12
OSOBOWYCH) – celem działania jest zwiększenie świadomości
czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie, wzrost
umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, wzrost stopnia
opanowania emocji i stresu, wzrost umiejętności kreowania wizerunku w
oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.

D)      ZADANIE 4 - SZKOLENIA ZAWODOWE (120 GODZIN/ GRUPA; 3 GRUPY 12
OSOBOWE) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek
pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne
kwalifikację niezbędne w środowisku pracy. UP zostanie skierowany
przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego
ŚCIEŻKĄ REINTEGRACJI oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

E)      ZADANIE 5 – KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY (8
GODZIN/OSOBA) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty
pracy dla UP oraz właściwego UP na stanowisko zgodne z oczekiwaniami
pracodawcy.

F)       ZADANIE 6 – STAŻE ZAWODOWE – celem jest wyposażenie UP w
praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego
posiada odpowiednie predyspozycje. UP będą kierowani na staż zgodnie
z IŚR oraz tematyką kursu/szkolenia zawodowego.

Udział w stażach zawodowych weźmie 45 osób (23K/22M)

DLA WSZYSTKICH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE PRZEWIDZIANE JEST:

•    stypendium szkoleniowe (6,64/H BRUTTO)
•    stypendium stażowe (997,40 ZŁ BRUTTO/ MIESIĄC)
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia
zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów
prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

Pliki do pobrania

« powrót