Program Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2020

Gmina Miejska Kościan realizuje program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel Programu:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa wytchnieniowa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finansowanie Programu:

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego, zwanego " Funduszem"

Założenia " Opieki wytchnieniowej"- edycja 2020 w Gminie Miejskiej Kościan:

  1. Adresaci Programu:

    1) członkowie rodzin lub opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 4 osoby,

    2) członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - 12 osób.

2. Forma pomocy:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Wymiar pomocy:

     100 godzin usług opiekuńczych realizowanych do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Czas świadczenia usługi:

     We wszystkie dni tygodnia oraz dni świąteczne w godz. od 8:00 do 20:00.

5. Odpłatność:

    Opieka wytchnieniowa realizowana jest bezpłatnie w ramach Programu.

6. Tryb postępowania:

    1) pomoc wytchnieniowa przyznawana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego opiekę,

    2) do wniosku należy dołączyć:

• kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali  FIM ( do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie lub w siedzibie Ośrodka),
• Kartę  zgłoszenia do Programu " Opieka wytchnieniowa"-edycja 2020 ( do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie lub w siedzibie Ośrodka).
3) wnioski przyjmowane są od dnia 24 sierpnia 2020 r. w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1.

7. Finansowanie Programu:

    1) Fundusz Solidarnościowy ( 80 % zadania)                                      53.939,20 zł

    2) wkład własny Gminy Miejskiej Kościan ( 20 % zadania)                 13.484,80 zł

    3) wartość Programu ogółem                                                             67.424,00 zł

Szczegółowych informacji w sprawie realizowania Programu udzielają pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, tel. 65 512-06-22 wew. 45.

« powrót