Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

·         Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

·         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

·         Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;