Osoby uprawnione

Zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom,

- opiekunom faktycznym,

- opiekunom prawnym,

- rodzinom zastępczym,

- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

- dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym,

- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,

- osobom uczącym się.