Kryteria dochodowe

Świadczenie przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Warunkiem nabycia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli odpowiedni dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Dochodem nazywamy dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny, natomiast dochód członka rodziny  to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących uzyskania i utraty dochodu.

Organ rozpatrujący wniosek winien mieć pełną wiedzę o uzyskanych przez wszystkich członków rodziny dochodach, w tym o wszelkich zmianach skutkujących utratą  bądź uzyskaniem dochodu. Dochód określany jest na podstawie pozyskanych oraz złożonych wraz z wnioskiem dokumentów. 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub przez dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego. W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

·         uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

·         utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

·         utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

·         utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

·         wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819),

·         utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

·         utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

·         utratą świadczenia rodzicielskiego,

·         utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

·         utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

·         zakończeniem urlopu wychowawczego,

·         uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

·         uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

·         uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

·         rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

·         uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub  innej pracy zarobkowej,

·         uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

·         uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

·         uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Pamiętaj! Uzyskałeś lub utraciłeś pracę niezwłocznie poinformuj Nas o tym, abyś nie musiał zwracać świadczeń!

 

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli następuje utrata zatrudnienia, a następnie podejmowane jest nowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy w okresie przed upływem 3 miesięcy od jej utraty, dochód nie zostanie utracony. Zmiana ta wynika z nowego brzmienia art. 7 ust. 3a ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.), zgodnie z którym przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło, lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.