Kiedy Świadczenie Dobry Start nie przysługuje

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. Zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.