Istota świadczenia wychowawczego

Istotą świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jest to świadczenie systemowe, skierowane do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem okresowym przyznawanym w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.    
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest :        
- od 2019 roku do 2021 roku na okres do 31 maja 2021 r.

- od 2021 roku na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego

- począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 112 kodeks cywilny).

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca, w którym świadczenie wychowawcze przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.