Istota świadczenia wychowawczego

Istotą świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jest to świadczenie systemowe, skierowane do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem okresowym przyznawanym w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w okresie od 1 października do 30 września następnego roku – po spełnieniu ustawowych warunków. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Program Rodzina 500+ przysługuje na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia bez dochodu (rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci).

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 112 kodeks cywilny).

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca, w którym świadczenie wychowawcze przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.