Dział Usług Opiekuńczych

1. Działem Usług Opiekuńczych kieruje kierownik.
2. Kierownik:
   1) organizuje pracę i sprawuje bezpośredni nadzór nad opiekunkam i usług domowych,
   2) koordynuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi, świadczącymi usługi opiekuńcze w ramach      
       powierzenia zadania.
3. W dziale organizuje się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób
    starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

W szczególności do zadań Działu Usług Opiekuńczych należy:
1. Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
   zamieszkania, w tym:
1) pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych (prowadzeniegospodarstwa domowego),
2) usługi pielęgnacyjne,
3) usługi higieniczne,
2. Zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy.
3. Współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób objętych pomocą, w celu poprawy ich
    funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
4. Współpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami  
    społecznymi.
5. Opracowanie decyzji dotyczących usług opiekuńczych.
6. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
7. Obliczanie i pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze i terminowe ich rozliczanie z Działem
    Ekonomiczno-Finansowym.
8. Współpraca z podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi opiekuńcze, w tym:
    przygotowanie dokumentacji konkursowej, prowadzenie korespondencji, rozliczeń itp.
9. Monitorowanie i kontrola powierzonych zadań.
10. Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Poniżej pliki z informacją  o odpłatności i zaświadczenie lekarskie niezbędne do przyznania usług opiekuńczych.

Tabele odpłatności